Višja šola

Organi ViŠR

ViŠR - Višja šola za računovodstvo in finance, Ljubljana

Svet šole

Sprejema strateške odločitve o dejavnosti zavoda.

Predavateljski zbor

Obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z izobraževalnim delom, daje mnenje o letnem delovnem načrtu, daje mnenje k dolgoročnemu razvojnemu programu šole, obravnava letno poročilo o kakovosti, predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, odloča o posodobitvah študijskih programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, sprejema pravila za prilagajanje študija študentom s posebnimi potrebami, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja oziroma direktorja, daje pobudo za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje k predlogu ravnatelja oziroma direktorja za napredovanje, imenuje predavatelje šole, sodeluje s študenti in opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

Strokovni aktiv

Strokovni aktiv obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja, usklajuje merila za ocenjevanje, daje predavateljskemu zboru predloge za izboljšanje študijskega dela, obravnava pripombe študentov ter opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.

Študijska komisija

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi z vpisom, napredovanjem študentov, prilagajanjem in posodabljanjem študijskih programov ter sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri izpolnjevanju študijskih obveznosti, ter opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor.

Komisija za spremljanje in ugotavljanje kakovosti

Komisija opravlja naslednje naloge: ustvarja razmere za uveljavljanje in razvijanje kakovosti izobraževalnega dela na šoli, vzpostavlja mehanizme za sprotno spremljanje in ocenjevanje kakovosti ter učinkovitosti dela na šoli z določitvijo metod vrednotenja, subjektov evalvacije, z izbiro inštrumentov in meril evalvacije in določitvijo vsebin evalvacije, načrtuje, organizira in usklajuje spremljanje in zagotavljanje kakovosti na šoli, sodeluje z Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljnjem besedilu: nacionalna agencija) in opravi primerjanje z drugimi šolami doma in v tujini, spremlja zaposlitvene možnosti diplomantov, na podlagi odziva delodajalcev oblikuje predloge izboljšav ter pripravlja poročila o evalvaciji za obravnavo na svetu nacionalne agencije.


Želite biti obveščeni o vseh aktualnih dogodkih na VEC-u?

Prijavite se na naše e-novice.